•  
 •  
 •  

Az EFOP-1.3.9-17-2017-00035 pályázat keretében megvalósult programok

A közösségi programokon a fiatalok és a falubeli felnőttek kapcsolatát erősítik a közös játékok, melyek a fiatalok helyben maradásának, ezzel aktív és tudatos települési szerepvállalásának kialakítását segítik elő. A falu közösségének a megismerése elősegíti a gyermekek és a fiatalok önmaguk és mások jövőjét pozitívan formálni képes felnőttekké nevelését. Ráneveli a fiatalokat a helyi közösségért való felelősség vállalására, ezáltal a munkaerő helyben maradását biztosítja.

 

A logikai játékok az iskola pedagógiai programjához kötődő szabadidős tevékenység:
A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységformákkal kívánjuk megvalósítani, melyet a táblajátékok megismerése és kipróbálása után az ötletbörzén alakítottunk ki:

 • a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások,
 • egyéni foglalkozások,
 • képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés,
 • iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.),
 • az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata,
 • a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése,
 • iskolai sportkör, szakkörök,
 • a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok),

A nyugdíjas klub, az óvoda és a civil szervezetek programjaiban, célkitűzéseibe is szerepelnek a közös programokon való részvétel az iskola tanulóival, melyek során eredményesen tudjuk alkalmazni a táblajátékokat, mint közösségteremtő és formáló eszközt.

A táblajátékok bemutatása: A táblajátékok felhasználási területe meglehetősen széles, minden pedagógus eredményesen tudja hasznosítani pedagógiai munkája során mind a tanórákon, melyet az előadó mutatott be a résztvevők számára, és kipróbálták a játékokat:

 • mindennapi pedagógia az iskolában: kompetenciafejlesztő órák, napközis foglakozások
 • gyógypedagógia
 • tehetséggondozás
 • felzárkóztatás
 • rekreáció, stresszoldás
 • elmesportok
 • gerontológia – szellemi frissesség megőrzése
 • szabadidős klubok
 • családok
 • közösségek építése

Célhoz való rendelése, melyet közösen alakítottunk ki, és beépítjük mindennapi oktató-nevelő munkánkba:

 • A településen elérhető közösségi programok számának a növelése.
 • Az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése az iskola és az ifjúsági szervezet, családok, helyi szervezetek együttműködésének a segítségével.
 • Az iskola hasznos szabadidő eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázása.
 • Az együttműködések által a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a településen működő iskola képessé váljon a külső, ifjúsággal foglakozó szervezetek, közösségek befogadására, integrálására a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Hosszú távú hasznosulás:
A közösségi programokon a fiatalok és a falubeli felnőttek kapcsolatát erősítik a közös játékok, melyek a fiatalok helyben maradásának, ezzel aktív és tudatos települési szerepvállalásának kialakítását segítik elő. A falu közösségének a megismerése elősegíti a gyermekek és a fiatalok önmaguk és mások jövőjét pozitívan formálni képes felnőttekké nevelését. Ráneveli a fiatalokat a helyi közösségért való felelősség vállalására, ezáltal a munkaerő helyben maradását biztosítja.

A rendezvény szüneteiben a pályázat által biztosított ételeket, italokat fogyasztották a résztvevők.